Hoppa till huvudinnehåll

Studenter antagna till kandidatprogrammet i matematik under en hösttermin från och med 2020 till och med 2023 rekommenderas att studera enligt nedanstående ordning. Observera att vissa kurser har fått uppdaterade kurskoder, jämför gärna med rekommenderad studiegång från och med höstterminen 2024. Dessa kurser är markerade med * i nedanstående tabeller.

År 1 - obligatoriska kurser 

Under det första året läser man obligatoriska kurser i matematik och beräkningsprogrammering omfattande 60 hp.

Hösttermin, år 1

Kurskod, kursnamn, antal hpPeriodKurstyp
MATA21 Envariabelanalys, 15 hpHT (ges även VT)obligatorisk
MATA22 Lineär algebra 1, 7,5 hpHT1 (ges även VT1)obligatorisk
NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python, 7,5 hp HT2 (ges även VT2)obligatorisk

 Vårtermin, år 1

Kurskod, kursnamn, antal hp                                               PeriodKurstyp
MATB21 Flervariabelanalys 1, 7,5 hpVT1 (ges även HT1)obligatorisk
MATB22 Lineär algebra 2, 7,5 hpVT1 (ges även HT1)obligatorisk
MATB23 Flervariabelanalys 2, 7,5 hp VT2obligatorisk
MATA23 Algebrans grunder, 7,5 hpVT2obligatorisk

År 2 - alternativobligatoriska och valfria kurser

Efter att första årets obligatoriska kurser är avklarade öppnas det ett flertal studievägar inom de matematiska ämnesdisciplinerna. Kurser i ren och tillämpad matematik, matematisk statistik och numerisk analys finns tillgängliga.

Enligt de formella kursfordringarna för kandidatexamen ska man läsa minst 30 hp alternativobligatoriska (valbara) kurser, som väljs ur en specificerad lista, och minst 30 hp (högst 60 hp)  valfria kurser inom andra ämnen.

Listan med alternativobligatoriska kurser inom de matematiska ämnesdisciplinerna är sammanställd för att garantera möjlighet till både breddning och fördjupning (se kursfordringar för kandidatexamen) och den omfattar mer än 45 hp.

Vi rekommenderar starkt att man läser minst en kurs i matematisk statistik och en i numerisk analys innan man riktar in sig mot en viss ämnesdisciplin. Vi rekommenderar även att man läser fler kurser än minimikravet på 30 hp inom de matematiska disciplinerna. 

Hösttermin, år 2

Kurskod, kursnamn, antal hpPeriodKurstyp
MASA02 Matematisk statistik, grundkurs, 15 hp                HTobligatorisk
MATB24 Lineär analys,  7,5 hp HT1 (ges även VT1)

alternativobligatorisk

MATB25 Diskret matematik, 7,5 hp 

HT2alternativobligatorisk
NUMA41 Numerisk analys, grundkurs, 7,5 hp

HT2

alternativobligatorisk

NUMB11 Numerisk linjär algebra, 7,5 hpHT1alternativobligatorisk

 Vårtermin, år 2

Under den andra vårterminen på programmet är det lämpligt att välja kurser inom andra ämnen. Man kan välja att läsa kurser omfattande 30 hp i ett annat ämne eller så kan man kombinera valfria kurser med kurser inom de matematiska disciplinerna.

Följande kurser som ingår i det ordinarie kursutbudet under en vårtermin är relevanta för denna nivå.

Kurskod, kursnamn, antal hpPeriodKurstyp
MATB24 Lineär analys,  7,5 hp VT1 (ges även HT1)

alternativobligatorisk

MATM31 Algebraiska strukturer, 7,5 hpVT2alternativobligatorisk
MASC01 Sannolikhetsteori, 7,5 hpVT1alternativobligatorisk
MASC02 Statistisk inferensteori, 7,5 hpVT2 vartannat år

alternativobligatorisk

År 3 - valfria kurser, examensarbete

Under det tredje året på programmet har man möjlighet till fördjupning i någon utav de matematiska ämnesdisciplinerna. Beroende på tidigare studieval ska man nu välja kurser för att uppfylla kursfordringarna, dels för kandidatexamen gällande alternativobligatoriska och valfria kurser, dels för att skriva ett examensarbete i matematik, matematisk statistik eller numerisk analys under sista terminen på programmet. Examensarbeteskursen har olika kurskoder beroende på vilken inriktning man väljer: 

De specifika krav som ställs för de olika inriktningarna framgår av respektive kursplaner.

Nedan finns det en förteckning över relevanta kurser som är tillgängliga under kandidatprogrammets tredje år.

Kurskod, kursnamn, antal hpPeriodKurstyp
MATC12  Ordinära differentialekvationer 1, 7,5 hpHT2alternativobligatorisk
MATM12  Analytiska funktioner, 15 hpHTalternativobligatorisk
MATM20  Matematisk modellering, 7,5 hpVT2alternativobligatorisk
MATM33 Differentialgeometri, 7,5 hpHT1valfri
MATM35 Talteori, 7,5 hpHT2alternativobligatorisk
MATM36 Topologi, 7,5 hpVT1valfri
MASC13  Markovprocesser, 7,5 hpHT1alternativobligatorisk
MASC14  Stationära stokastiska processer, 7,5 hpHT2alternativobligatorisk
MASC05  Försöksplanering, 7,5 hpVT2alternativobligatorisk
NUMB11 Numerisk linjär algebra, 7,5 hpHT1alternativobligatorisk