Hoppa till huvudinnehåll

Studiegång, start hösttermin, fr.o.m. 2020

Studenter antagna till kandidatprogrammet i matematik före höstterminen 2019 hänvisas till tidigare rekommenderad studiegång.

Studenter antagna till kandidatprogrammet i matematik från och med 2020 rekommenderas att studera enligt nedanstående ordning.

År 1 - obligatoriska kurser 

Under det första året läser man obligatoriska kurser i matematik och beräkningsprogrammering omfattande 60 hp. Kurserna ges på halvfart om inget annat anges. Läsperioderna betecknas HT1, HT2, VT1, VT2 (hösttermin, vårtermin, första respektive andra halvan av terminen) och följer naturvetenskapliga fakultetens periodindelning.

Hösttermin, år 1

Kurskod, kursnamn, antal hpPeriodKurstyp
MATA21 Envariabelanalys, 15 hpHT (ges även VT)obligatorisk
MATA22 Lineär algebra 1, 7,5 hpHT1 (ges även VT1)obligatorisk
NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python, 7,5 hp HT2 (ges även VT2)obligatorisk

 Vårtermin, år 1

Kurskod, kursnamn, antal hp                                               PeriodKurstyp
MATB21 Flervariabelanalys 1, 7,5 hpVT1 (ges även HT1)obligatorisk
MATB22 Lineär algebra 2, 7,5 hpVT1 (ges även HT1)obligatorisk
MATB23 Flervariabelanalys 2, 7,5 hp VT2obligatorisk
MATA23 Algebrans grunder, 7,5 hpVT2obligatorisk

År 2 - obligatoriska, alternativobligatoriska och valfria kurser

Den sista obligatoriska kursen inom programmet är MASA02 Matematisk statistik, grundkurs, 15 hp. Kursen ges på halvfart varje hösttermin och kan läsas parallellt med ett par andra alternativobligatoriska kurser inom programmet. Efter att de obligatoriska kurserna är avklarade öppnas det ett flertal studievägar inom de matematiska ämnesdisciplinerna. Kurser i ren och tillämpad matematik, matematisk statistik och numerisk analys finns tillgängliga.

Enligt de formella kursfordringarna för kandidatexamen ska man läsa minst 30 hp alternativt obligatoriska (valbara) kurser, som väljs ur en specificerad lista, och minst 30 hp (högst 60 hp)  valfria kurser inom andra ämnen. Listan med alternativobligatoriska kurser inom de matematiska ämnesdisciplinerna är sammanställd för att garantera möjlighet till både breddning och fördjupning (se kursfordringar för kandidatexamen) och den omfattar mer än 30 hp.

Vi rekommenderar starkt att man läser minst en kurs i matematisk statistik och en i numerisk analys innan man riktar in sig mot en viss ämnesdisciplin. Vi rekommenderar även att man läser fler kurser än minimikravet på 30 hp inom de matematiska disciplinerna. 

Hösttermin, år 2

Kurskod, kursnamn, antal hpPeriodKurstyp
MASA02 Matematisk statistik, grundkurs, 15 hp                HTobligatorisk
MATB24 Lineär analys, 7,5 hpHT1 (ges även VT1)alternativobligatorisk
MATB25 Diskret matematik, 7,5 hp HT2 (ges även VT2)

alternativobligatorisk

NUMA41 Grundkurs i numerisk analys, 7,5 hpHT2alternativobligatorisk

 Vårtermin, år 2

Under den andra vårterminen på programmet är det lämpligt att välja kurser inom andra ämnen. Man kan välja att läsa kurser omfattande 30 hp i ett annat ämne eller kan man kombinera valfria kurser med kurser inom de matematiska disciplinerna.

Följande kurser som ingår i det ordinarie kursutbudet under en vårtermin är relevanta för denna nivå.

Kurskod, kursnamn, antal hpPeriodKurstyp
MATM31 Algebraiska strukturer, 7,5 hp                                        VT1alternativobligatorisk
MASC01 Sannolikhetsteori, 7,5 hpVT1alternativobligatorisk
MASC02 Statistisk inferensteori, 7,5 hpVT2, vartannat åralternativobligatorisk

År 3 - valfria kurser, examensarbete

Under det tredje året på programmet har man möjlighet till fördjupning i någon utav de matematiska ämnesdisciplinerna. Beroende på tidigare studieval ska man nu välja kurser för att uppfylla kursfordringarna, dels för kandidatexamen gällande alternativobligatoriska och valfria kurser, dels för att skriva ett examensarbete i matematik, matematisk statistik eller numerisk analys under sista terminen på programmet. Examensarbeteskursen har olika kurskoder beroende på vilken inriktning man väljer: 

De specifika krav som ställs för de olika inriktningarna framgår av respektive kursplaner.

Nedan finns det en förteckning över relevanta kurser som ges under kandidatprogrammets tredje år.

Hösttermin, år 3

Kurskod, kursnamn, antal hpPeriodKurstyp
MATM12 Analytiska funktioner, 15 hpHTalternativobligatorisk
MATC12 Ordinära differentialekvationer 1, 7,5 hpHT2alternativobligatorisk
MATM33 Differentialgeometri, 7,5 hpHT1valfri
MATM35 Talteori, 7,5 hpHT2alternativobligatorisk
MASC03 Markovprocesser, 7,5 hpHT1alternativobligatorisk
MASC04 Stationära stokastiska processer, 7,5 hpHT1alternativobligatorisk
NUMB11 Numerisk lineär algebra, 7,5 hpHT1alternativobligatorisk

 Vårtermin, år 3

Kurskod, kursnamn, antal hpStudietakt / Period
MATM31 Algebraiska strukturer, 7,5 hpVT1
MASC05 Försöksplanering, 7,5 hpVT2
NUMN19 Numerisk approximation, 7,5 hpVT1